Tuulivoimakaavoitus – tuulivoimaosayleiskaavojen laatimisessa hyödynnettäviä ohjenuoria oikeuskäytännöstä

Light surfaces, LIEKE L-symbol

Tuulivoimakaavoitus on ajankohtainen aihe, sillä Suomessa suunnitellaan tällä hetkellä huomattava määrä uusia tuulivoimapuistoja – Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n arvioiden mukaan suunnitteilla on jopa 150 maatuulivoimahanketta, joita koskevaa kaavaa ei ole vielä hyväksytty. Tuulivoimahankkeita varten tarvittavien yleiskaavojen laatiminen tulee siten tulevina vuosina vaatimaan merkittäviä resursseja sekä kunnilta että kaavoja laativilta konsulteilta.

Suomen Tuulivoimayhdistys ry järjesti toukokuussa 2022 Oulussa kaavoittajille suunnatun keskustelutilaisuuden, jossa käsiteltiin ajankohtaisia teemoja tuulivoimakaavoituksessa. Yksi tilaisuuden puheenvuoroista, jonka piti Mäkitalon asianajaja Alisa Montonen, käsitteli viimeaikaista tuulivoimayleiskaavoja koskevaa oikeuskäytäntöä.

Viimeaikaisin korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntö, jossa tuulivoimayleiskaavoja koskevat päätökset on kumottu muutoksenhakujen johdosta, on koskenut luontoselvitysten riittävyyttä ja tuulivoimahankkeen eri eläinlajeihin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Tapauksessa KHO 2022:12 oli kyse tuulivoimahankkeen vaikutuksista poroihin ja poronhoitoon, kun taas tapauksessa KHO 2019:160 oli kyse vaikutuksista susien elinoloihin.

Poroja koskevassa tapauksessa KHO 2022:12 korkein hallinto-oikeus katsoi, että alueella voimassa olevan maakuntakaavan merkintä, jonka mukaan alueella oli turvattava poronhoidon alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset, ei täyttynyt. Suunniteltua tuulivoimahanketta varten laadittu osayleiskaava ei tuomioistuimen mukaan turvannut näitä edellytyksiä maakuntakaavassa määrätyllä tavalla, kun kyseiselle alueelle suunniteltiin 54 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Lisäksi tapauksessa oli ratkaisevaa, että osayleiskaavan valmistelun yhteydessä laaditussa kaavaselostuksessa oli päädytty ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta poikkeavaan kantaan siitä, miten merkittävät tuulivoimahankkeen vaikutukset poronhoitoon olivat ilman, että kaavaselostuksessa oli esitetty lisäselvitystä tämän kannan tueksi. Tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa todettiin, että hanke heikentää poronhoidon edellytyksiä, mutta osayleiskaavan kaavaselostuksessa esitettiin, että hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia poronhoitoon. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perusteella kaavaselostuksessa esitetty kanta olisi edellyttänyt tuekseen lisäselvityksiä, jotta osayleiskaava olisi voitu hyväksyä.

Tapauksessa KHO 2019:160 sen sijan korkein hallinto-oikeus tulkitsi maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n luonnonarvojen vaalimista koskevaa yleiskaavan sisältövaatimusta arvioidessaan tuulivoimahankkeen vaikutuksia susien elinoloihin. Keskiössä tässä tapauksessa oli se, että susi on EU:n luontodirektiivin [1] liitteessä IV (a) lueteltu, erityisiä suojelutoimia edellyttävä laji. Korkein hallinto-oikeus arvioi tapauksessa yhdeksää tuulivoimalaa varten laaditun tuulivoimaosayleiskaavan valmistelussa laadittuja selvityksiä ja sitä, voitiinko niiden perusteella varmistua siitä, että lakisääteistä susien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämiskieltoa noudatettiin. Tuomioistuimen ratkaisun perusteella kyseisessä tapauksessa osayleiskaavaa varten laadittujen luontoselvitysten perusteella jäi huomattava epävarmuus siitä, kuinka merkittäviksi ja laaja-alaisiksi haitalliset vaikutukset susiin, kuten niiden liikkumiseen ja reviirien käyttöön, muodostuisivat. Osayleiskaavan määräystä, joka rajoitti tuulivoimaloiden rakentamista kevät- ja kesäaikaan ei pidetty kyseisessä tapauksessa riittävänä suojelemaan susien pesimä- ja muita elinoloja.

Molemmissa yllä viitatuissa tapauksissa keskiössä olivat kaavan valmistelua varten laaditut selvitykset. Oikeuskäytännön perusteella perusteelliset luontoselvitykset ovat tarpeen erityisesti silloin, kun vaikutuksia voi aiheutua sellaisille lajeille, joita koskee nimenomaiset suojelumääräykset. Laajojen luontoselvitysten teettäminen voi osoittautua hankalaksi erityisesti, mikäli saatavilla ei ole riittävästi tutkittua tietoa siitä, miten eri lajit käyttävät tiettyä suunnittelualuetta.

Näiden ja muun oikeuskäytännön, jossa tuulivoimaosayleiskaavat ovat kumoutuneet valitusten johdosta, pohjalta voidaan havaita muun muassa seuraavat tuulivoimakaavoitusta koskevat ohjenuorat:

  • maakuntakaavamääräyksiä on noudatettava tarkasti,
  • mikäli kaavassa poiketaan YVA-selostuksesta tai kaavaa varten laadituista luontoselvityksistä, tulee tämä perustella asianmukaisin selvityksin,
  • tuulivoimaosayleiskaavasta on aina ilmettävä tuulivoimaloiden suurin sallittu koko ja
  • voimalaitostyypin lukitsemista vaativia kaavamääräyksiä tulisi välttää.

Tuulivoimakaavoitusta koskevan tilaisuuden muissa puheenvuoroissa käsiteltiin muun muassa kaavaprosessin vaatimaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Tuulivoimayleiskaava (kuten muukin kaavoitus) vaatii laajaa vuorovaikutusta muun muassa kunnan virkamiesten, päättäjien, alueen omistajien ja käyttäjien sekä etujärjestöjen kanssa. Parhaimmat edellytykset kaavan hyväksymiselle ja hyväksyttävyyden lisäämiselle ovat syntyneet hankkeissa, joissa tiedottaminen ja muu vuorovaikutus on aloitettu hyvissä ajoin ja toteutettu vaadittua laajemmin. Oikea-aikainen ja laaja vuorovaikutus varmistaa, että eri intressit voidaan sovittaa yhteen jo kaavan suunnitteluvaiheessa, mikä on paitsi resurssitehokasta myös kaikkien osapuolten edun mukaista.

[1] Euroopan yhteisöjen neuvoston luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelua koskevan direktiivin 92/43/ETY

 

Meillä on laaja kokemus tuulivoimahankkeiden suunnittelusta ja niiden vaatimista viranomaisprosesseista sekä valitusmenettelyistä. Autamme mielellämme näissä ja muissa energiahankkeita koskevissa ajankohtaisissa kysymyksissä.

 

Lisää oikeudellisesta neuvonannostamme tuulivoimahankkeissa:

Suomen Hyötytuuli Oy – merituulipuisto Tahkoluoto

Suomen Hyötytuuli Oy – tuulivoimalaprojektien oikeudellinen neuvonta

Suomen Hyötytuuli Oy – Alajoki-Peuralinna tuulipuisto

Puhuri Oy – tuulivoimalahankkeet Kesonmäki ja Kaukanen

Puhuri Oy – oikeudellinen neuvonta maankäyttökysymyksissä

 

Lisätietoa antaa