Vihreän siirtymän hankkeita koskevien lupa- ja valitusasioiden käsittelyaikoja ehdotetaan lyhennettäviksi lainsäädännöllisin toimin

Light surfaces, LIEKE L-symbol

Suomen hallitus on julkaissut luonnoksen hallituksen esityksestä, jonka perusteella tietyille vihreän siirtymän kannalta merkittäviä ja sitä tukevia hankkeita koskeville ympäristö- ja vesilupien lupahakemuksien käsittelylle annettaisiin mahdollisuus lakisääteiseen menettelylliseen etusijaan Aluehallintovirastoissa. Lisäksi samalla säädettäisiin siitä, että valitusasiat, jotka koskevat edellä mainittuja lupia sekä uusiutuvan energiantuotannon hankkeiden asemakaavoja tai tuulivoimaosayleiskaavoja käsiteltäisiin hallintotuomioistuimissa kiireellisinä.

Ehdotuksen tavoitteena on nopeuttaa vihreän siirtymän hankkeiden viranomaisprosesseihin kuluvaa aikaa ja siten hankkeiden suunnitteluvaihetta sekä kannustaa hankkeiden toteuttamista mahdollisimman pian. Lainsäädäntö ei asettaisi tarkkoja käsittelyaikoja näille asiaryhmille, mutta hallituksen esitysluonnoksen perusteella lupahakemusten tavoitteellinen käsittelyaika olisi 12 kuukautta.

Hallitus on lisäksi päättänyt myöntää Aluehallintovirastoille ja hallintotuomioistuimille lisärahoitusta nyt ehdotettujen muutosten vaatimien lisäresurssien varmistamiseksi.

Ympäristö- ja vesilupien yllä mainittu etusija olisi haettavissa seuraaville hankkeille:

 • uusiutuvan energian hankkeet vesiympäristössä
 • uusiutuvan energian tuotantolaitokset
 • polttoaineiden tai fossiilisten raaka-aineiden käyttöä korvaavat teollisuuden sähköistämishankkeet
 • vedyn valmistus ja hyödyntäminen (lukuun ottamatta fossiilisista polttoaineista valmistettua vetyä)
 • hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi
 • akkutehtaat
 • akkumateriaalien valmistus ja uudelleenkäyttö

Mikäli nämä ehdotetut lakimuutokset etenevät nyt ehdotetussa muodossa, olisi hankekehittäjien syytä pitää seuraavat seikat mielessä:

 • Luvanhakijan tulee erikseen hakea vesi- tai ympäristölupahakemukselleen menettelyllistä etusijaa. Etusija voitaisiin myöntää myös sellaisille hakemuksille, jotka ovat jo vireillä lakimuutosten astuessa voimaan.
 • Lupahakemuksen käsittelyn menettelyllinen etusija voidaan myöntää sekä uusia hankkeita koskeville lupahakemuksille että jo olemassa olevien hankkeiden tai tuotantolaitoksien muuttamista koskeville hakemuksille.
 • Menettelyllistä etusijaa haettaessa hankkeenkehittäjän tulee pystyä osoittamaan, että hanke täyttää EU:n SFDR-asetuksen[1] mukaisen ”ei merkittävää haittaa -periaatteen” (Do no significant harm, DNSH-periaate). Periaatteen täyttämiseksi vaadittavista tiedoista ja selvityksistä säädettäisiin erillisessä Valtioneuvoston asetuksessa.
 • Valitusasioiden kiireellistä käsittelyä tuomioistuimissa ei tarvitse hakea erikseen, vaan tuomioistuimet varmistavat itse, että säädetyt asiat käsitellään kiireellisinä.

Luonnos hallituksen esitykseksi on äskettäin ollut lausunnoilla, ja nyt esitys on tarkoitus viimeistellä, minkä jälkeen se esitettäisiin eduskunnalle. Muutosten on tarkoitus tulla voiman 1.1.2023.

Seuraamme tiiviisti ehdotetun lakimuutoksen etenemistä. Mikäli suunnittelet yllä mainitun lakimuutoksen soveltamispiiriin kuuluvaa tai muuta energiahanketta, asiantuntijamme auttavat mielellään kartoittamaan eri lupamenettelyjen yhteensovittamis- ja sujuvoittamismahdollisuuksia.

 

[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2088, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla

Lisätietoa antaa