Sopimuskumppanin mahdolliseen talouskriisiin kannattaa varautua – konkurssilain koronapoikkeuksia puretaan tammikuun 2021 lopussa

Konkurssilain koronapoikkeuksia puretaan – onko luvassa konkurssiaalto? Sopimuskumppanin taloudelliseen kriisiin kannattaa varautua ennalta.

 

Koronapandemia on osunut yritysten talouteen

Koronaviruspandemian puhjettua alkuvuodesta 2020 moni yritys joutui uuden eteen. Nyt lähes vuoden kuluttua voidaan todeta, että pandemian ja sen nojalla määrättyjen yhteiskunnallisten rajoitustoimien vaikutukset ovat tavalla tai toisella ulottaneet vaikutuksensa käytännössä kaikille aloille. Osa yrityksistä on jopa hyötynyt poikkeustilasta, kun taas vakavimmissa tapauksissa pandemia ja sen seuraukset ovat vahingoittaneet yritysten liiketoimintaa peruuttamattomasti ja ajaneet niitä vakavaan taloudelliseen ahdinkoon.

Konkurssilain koronarajoitukset

Eräänlaisena varotoimena ja yritysten akuutteja maksuvaikeuksia helpottaakseen eduskunta sääti keväällä 2020 väliaikaiseksi tarkoitetun poikkeuksen konkurssilakiin. Tarkoituksena oli auttaa kannattavat, mutta nimenomaan pandemiaan liittyvistä syistä tilapäisiin maksuvaikeuksiin joutuneet yritykset pahimman epidemiavaiheen yli ja siten suojella kotimarkkinoilla toimivia yrityksiä ja työpaikkojen säilymistä.

Poikkeuslailla konkurssiin hakemista on vaikeutettu siten, että konkurssiuhkaiset maksukehotukset on poistettu käytöstä kuluvan vuoden 2021 tammikuun loppuun saakka.

Konkurssiuhkaiset maksukehotukset ovat normaalioloissa konkurssilain tuntemista keinoista velkojalle yksinkertaisin – joskaan ei ainoa keino – velallisyrityksen hakemiselle konkurssiin. Konkurssiin asettamisen yleisenä edellytyksenä on velallisyrityksen maksukyvyttömyys. Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen avulla velkojat ovat voineet varsin yksinkertaisesti osoittaa velallisen maksukyvyttömyyden lähettämällä velalliselle erääntyneestä saatavastaan vaatimuskirjeen, jossa velalliselle on varattu viikko maksuaikaa. Mikäli velkaa ei ole asetetussa määräajassa maksettu, tämä on riittänyt osoittamaan maksukyvyttömyyden ja perusteen konkurssiin asettamiselle. Nyt tämä keino on siis ollut väliaikaisesti poissa käytöstä.

Paluu kohti normaalia

Väliaikaiseksi säädetty konkurssilain poikkeus on päättymässä kuluvan tammikuun lopussa, minkä jälkeen konkurssiuhkaista maksukehotusta voidaan taas käyttää konkurssihakemuksen perusteena. Täysin pandemiaa edeltävää aikaa vastaavaan tilanteeseen ei kuitenkaan vielä palata. Niin ikään väliaikaisella lailla, joka on voimassa syyskuun 2021 loppuun saakka, on säädetty, että maksuaikaa velalliselle tulee varata 30 päivää aikaisemman viikon maksuajan sijaan.

Lisäksi on syytä huomata, että saatavan erääntymisajankohta ja konkurssihakemuksen vireilletuloajankohta vaikuttavat siihen, mitkä säännökset tulevat noudatettaviksi missäkin tapauksessa.

Onko odotettavissa konkurssiaalto?

Konkurssilain poikkeusten purku on herättänyt spekulaatioita mahdollisesta konkurssiaallosta tulevan kevään aikana. Onkin perusteltua ennakoida, että konkurssihakemusten määrä tulee lähitulevaisuudessa kasvamaan jopa merkittävästi. Konkurssien lisääntyvällä määrällä tulee olemaan heijastusvaikutuksia myös sellaisten yritysten toimintaan, joilla ei itsellään ole akuutteja taloudellisia ongelmia.

Sopimuskumppanin taloudelliseen kriisiin kannattaa varautua

Yrityksen uhkaavalla maksukyvyttömyydellä tai konkurssiin asettamisella on useimmiten haitallisia seurauksia myös tämän sopimuskumppaneille. Ennakointi ja varautuminen auttaa näissäkin tilanteissa minimoimaan tilanteesta aiheutuvan haitan ja vahingon:

  1. Kokonaiskuva: Tarkkaile sopimuskumppanisi toimintaa. Onko syytä epäillä taloudellista kriisiä (esim. toistuvat ongelmat sopimusvelvoitteiden täyttämisessä, heikko tavoitettavuus/passiivisuus tai vihamielinen viestintä, talousluvuista ja rekistereistä saatava tieto)?
  2. Ratkaisuvaihtoehdot: Jos sopimuskumppanin toimintaedellytykset huolettavat, tutki toimintavaihtoehdot. Onko neuvotteluratkaisu mahdollinen? Huolehdi siitä, että esimerkiksi laskutus ei jää laahaamaan tai tavaraa tarpeettomasti ”roikkumaan” sopimuskumppanin varastoon. (Huomaa kuitenkin, että konkurssia silmällä pitäen tehdyt erityisjärjestelyt ovat alttiita takaisinsaantivaatimuksille).
  3. Prosessit kuntoon: Huolehdi siitä, että jos sopimuskumppanin talouskriisi vaatii toimenpiteisiin ryhtymistä (esim. sopimuksen purkaminen) tai sopimuskumppani asetetaan konkurssiin, tilanteeseen reagoidaan ripeästi, suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti. Hae tarvittaessa itse velallisyhtiötä konkurssiin.
  4. Huolehdi oikeuksistasi: On todennäköistä, että yritykselläsi on sopimuskumppanisi konkurssimenettelyssä valvottavia saatavia. Konkurssista aikanaan saatava jako-osuus voi olla merkittäväkin tai sitten olematon. Selvitä oikeudellinen asemasi ja tarvittavat toimenpiteet, jotta turhia oikeudenmenetyksiä ei tapahdu.

Asiantuntijamme Helena Kalmanlehto neuvoo asiakkaitamme monipuolisesti sekä varautumisessa sopimuskumppanin taloudelliseen kriisiin että akuuteissa maksukyvyttömyystilanteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoa antaa