Muuramen kunta – valitus Kinkomaan sairaala-alueen asemakaavan muutoksesta

Referenssi

Lieke avusti Muuramen kuntaa korkeimmassa hallinto-oikeudessa asemakaava-asiassa, jossa Keski-Suomen ELY-keskus oli valittanut Kinkomaan sairaala-aluetta, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristöalue (RKY), koskevasta asemakaavamuutoksesta rakennushistoriallisin perustein.

Asemakaavan muutoksella oli tarkoitus päivittää alueen käyttötarkoitusta asumispainotteisemmaksi ja siten seudun kysyntää enemmän vastaavaksi. Toimeksiannossa keskeisin arviointikysymys oli se, voiko Muuramen kunta tehdä asemakaavamuutoksen, jolla poistetaan alueella sijaitsevan vuonna 1930 valmistuneen päärakennuksen suojelumääräys ja samalla mahdollistetaan sen purkaminen.

Asiassa on tullut tehdä punnintaa erityisesti rakennushistoriallisten arvojen säilymisen ja toisaalta alueen kysynnän ja rakennusten huonokuntoisuuden välillä. Jos korjaaminen riittävälle tasolle ei ole mahdollista ilman, että suojeluarvot menetetään, purkamiselle on usein näytettävissä riittävät perusteet. Lisäksi olennaisen kysymyksen asiassa muodosti se, miten laajoja selvityksiä kunnalta voidaan vastaavissa asioissa vaatia.

Vaikka rakennussuojelua koskevaa oikeuskäytäntöä onkin viime vuosina syntynyt melko runsaasti, tapausten arvioinnissa on aina oma mutkikkuutensa, koska kyse on kuitenkin asiaryhmästä, jossa subjektiivisilla näkemyksillä on yleensä korostunut rooli. Korkein hallinto-oikeus ei antanut asiassa Muuramen kunnan vaatimusten mukaisesti valituslupaa, ja se siten pidätti voimassa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden asiassa aiemmin antaman päätöksen. Muuramen kunnan asemakaavamuutos hyväksyttiin halutussa muodossa.

Lisätietoa antaa