Avoimuusrekisteri – uusia velvollisuuksia vaikuttamistoimintaa harjoittaville

Light surfaces, LIEKE L-symbol

Vuoden 2024 alusta astui voimaan avoimuusrekisterilaki, joka velvoittaa organisaatioita ilmoittamaan uuteen avoimuusrekisteriin vaikuttamistoiminnastaan eli lobbauksesta vuodesta 2024 alkaen. Organisaatioiden, jotka harjoittavat lobbausta, on rekisteröidyttävä avoimuusrekisteriin viimeistään 31.3.2024 ja varsinainen raportointi alkaa loppukesästä 2024.

Mikä on avoimuusrekisteri?

Avoimuusrekisteri on sähköinen ja julkinen rekisteri, johon ilmoitetaan eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamistoiminnasta eli lobbaamisesta sekä vaikuttamistoiminnan neuvonnasta. Rekisteri on saatavilla ja ilmoitukset ovat luettavissa avoimuusrekisteri.fi-sivustolla ja siihen on ilmoitettava harjoitetusta vaikuttamistoiminnasta tai sen neuvonnasta kahdesti vuodessa. Reksiterin käyttöönoton tavoitteena on mm. parantaa lainsäädäntövaikuttamisen läpinäkyvyyttä ja vahvistaa hallinnon avoimuutta.

Ketkä ovat ilmoitusvelvollisia?

Ilmoitusvelvollisia ovat:

 • oikeushenkilöt (mm. yritykset ja organisaatiot), mikäli nämä harjoittavat vaikuttamistoimintaa tai sen neuvontaa sekä
 • sellaiset yksityiset elinkeinonharjoittajat, jotka päätoimisesti tekevät vaikuttamistoimintaa tai sen neuvontaa.

Ilmoitusvelvollisuuden piiristä on rajattu pois esimerkiksi:

 • yksityishenkilöt,
 • valtion viranomaiset tai liikelaitokset,
 • kunnan ja hyvinvointialueen viranomaiset,
 • asunto-osakeyhtiöt,
 • puolueet, puolueyhdistykset ja eduskuntaryhmät,
 • itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset (yliopistoja lukuun ottamatta), sekä
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat, jotka eivät harjoita päätoimisesti vaikuttamistoimintaa tai sen neuvontaa.

Ilmoitusvelvollisuus on vaikuttamistoiminnan (tai sen neuvonnan) harjoittajalla, ei vaikuttamistoiminnan kohteella.

Mikä on vaikuttamistoimintaa?

Avoimuusrekisteriin ilmoitettavaa ja rekisteröitymisvelvollisuuteen johtavaa vaikuttamistoimintaa on sellainen pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen yhteydenpito eduskuntaan ja ministeriöihin, jonka tarkoituksena on edistää tiettyä etua tai tavoitetta suoraan tai välillisesti vaikuttamalla asian valmisteluun tai päätöksentekoon. Kyseessä voi olla esimerkiksi poliittinen, liiketaloudellinen tai muu yhteiskunnallinen etu tai tavoite. Vaikuttamistoiminnan toteuttamistavalla (esim. yhteydenpitotavalla) ei ole merkitystä eikä sillä, onko vaikuttamistoiminnan kohde aloittanut yhteydenpidon.

Vaikuttamistoiminnan harjoittamisen lisäksi avoimuusrekisteriin ilmoitetaan vaikuttamistoiminnan neuvonnasta. Vaikuttamistoiminnan neuvontaa voivat harjoittaa esimerkiksi konsulttiyritykset. Neuvontaa voi harjoittaa joko asiakkaan puolesta suoraan vaikuttamistoiminnan kohteeseen tai asiakkaan taustalla neuvomalla tai antamalla tukea vaikuttamistoiminnassa.

Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle on rajattu tiettyjä toimia, kuten:

 • pienimuotoinen vaikuttamistoiminnan harjoittaminen (eli kalenterivuodessa korkeintaan viisi yhteydenottokertaa),
 • tavanomainen asiointi viranomaisissa (kuten tuki- ja lupa-asiat, hankintoihin osallistuminen tai viranomaisen antama neuvonta),
 • viranomaisten asettamiin tai lakisääteisiin, työryhmiin, neuvottelukuntiin tai vastaaviin julkista tehtävää varten asetettuihin monijäsenisiin toimielimiin tai eduskunnan tai ministeriöiden kuulemisiin osallistuminen, kun osallistuminen dokumentoidaan,
 • julkiset esiintymiset esimerkiksi yleisötilaisuuksissa,
 • vaikuttamistoiminta, kun se on lailla määritelty organisaation tehtäväksi sekä
 • uutis- ja asiakaskirjeiden lähettäminen.

Miten rekisteröinti ja ilmoitukset tehdään?

Avoimuusrekisteriin rekisteröidytään avoimuusrekisteri.fi-sivustolla. Ilmoitukseen tulee perustiedot organisaatiosta ja sen toiminnasta sekä jäsenyydet vaikuttamistoimintaa harjoittavissa yhdistyksissä. Rekisteröinti-ilmoitus tulee tehdä maaliskuun 2024 loppuun mennessä, mikäli organisaatio harjoittaa vaikuttamistoimintaa tällä hetkellä. Muutoin ilmoitus tehdään vaikuttamistoiminnan aloittamispäivänä.

Itse vaikuttamistoiminnasta tai sen neuvonnan harjoittamisesta ilmoitetaan jatkossa toimintailmoituksella kahdesti vuodessa, tammi-helmikuussa (raportointijakso heinäkuusta joulukuuhun) ja heinä-elokuussa (raportointijakso tammikuusta kesäkuuhun, 2024 huhtikuusta kesäkuuhun). Ilmoitukset tehdään aiheittain siten, että ilmoitus sisältää tiedot niistä tahoista, joihin vaikuttamistoimintaa harjoittanut organisaatio on ollut yhteydessä sekä yhteydenpidon tavat. Vuodesta 2026 alkaen heinä-elokuun toimintailmoituksen yhteydessä ilmoitetaan myös vaikuttamistoiminnan taloudelliset tiedot.

Organisaatioiden toimittamat rekisteröinti- ja toimintailmoitukset ovat luettavissa avoimuusrekisteri.fi-sivustolla.

Valvova taho ja seuraamukset

Vaikuttamistoimintaa (tai sen neuvontaa) harjoittaville yrityksille avoimuusrekisterin käyttö on lakisääteinen velvoite. Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo, että avoimuusrekisteriin ilmoittautuneet täyttävät tarvittavat toimintailmoitukset. Tarkastusvirasto voi mm. selvittää laiminlyöntejä, kehottaa tekemään tai täydentämään ilmoituksia sekä pyytää selvityksiä. Vakavimmissa tilanteissa tarkastusvirasto voi määrätä kehotuksensa tehostamiseksi uhkasakon. Valtiontalouden tarkastusvirasto tarjoaa myös avoimuusrekisteriin liittyvää neuvontaa.

Lisätietoa antaa