Windfall-vero ja solidaarisuusmaksu – mistä on kyse ja mitä jokaisen energiayhtiön tulisi niistä tietää?

Light surfaces, LIEKE L-symbol

Suomen hallitus julkaisi 29.12.2022 esityksen eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamiseksi, eli ns. windfall-veroksi (HE 320/2022 vp).  Esityksen taustalla on Euroopan unionin neuvoston asetus (EU) 2022/1854 koskien korkeisiin energiahintoihin liittyviä hätätoimenpiteitä sekä hallituksen syksyn 2022 talousarvioneuvotteluissa tekemät linjaukset.

Olemme alle tiiviistäneet esityksen keskeisimmän sisällön ja sen vaikutukset sähköntuottajiin.

Lakiehdotus on tällä hetkellä valiokuntakäsittelyssä. Talousvaliokunta on antanut asiasta lausuman 7.2.2023 ja esittänyt käsittelyä valtiovarainvaliokunnassa. Valiokuntakäsittelyn jälkeen lakiehdotus etenee eduskunnan päätettäväksi. Tavoite on hyväksyä laki mahdollisimman pian, ja ennen huhtikuun tulevia eduskuntavaaleja, mutta on myös mahdollisuus, että energiakriisin etenemisestä riippuen lakiehdotus ei tule ollenkaan hyväksytyksi.

Esityksen keskeinen sisältö – Windfall-vero ja solidaarisuusmaksu

Lakiehdotus sisältää kaksi eri verotyyppiä: sähköalan yritysten voittoa koskeva ns. ”windfall-vero” sekä fossiilisten polttoaineita käyttävien yritysten ns. ”solidaarisuusmaksu”.

Käsillä olevassa laissa on tarkoitus säätää sähköalan yritysten verovuoden 2023 voittoihin kohdistuvasta 30 prosentin suuruisesta väliaikaisesta windfall-verosta. Verovelvollisuus koskisi yrityksiä, jotka tuottavat sähköä ja sellaiset yritykset, jotka myyvät sähköä joko suoraan loppukäyttäjille tai jälleenmyyntiä varten, lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia, kuten vähäinen sähköliiketoiminta ja tietyt sähkön jälleenmyyjät, joilla ei ole omaa sähköntuotantoa.

Windfall-vero kohdistuisi lain soveltamispiirissä olevien sähköalan yritysten sellaiseen voittoon, joka ylittää kymmenen prosentin vuotuisen tuoton laskettuna verovelvollisen sähköliiketoiminnan oikaistun oman pääoman määrälle. Tuotto laskettaisiin vähentämällä sähköliiketoiminnan tulosta siihen liittyvät menot ja vähennyskelpoiset erät (mm. tulonhankkimismenot, kuten sähkön tuotannon tai hankinnan kustannukset). Oikaistulla omalla pääomalla taas tarkoitetaan yrityksen oman pääoman vähennettynä kiinteän toimipaikan toimintaan sitoutetulla pääomalla sekä sisäisen sähköliiketoiminnan osuudella. Milloin vuotuinen tuotto ylittäisi kymmenellä prosentilla tämän oikaistun oman pääoman määrän, 30 prosentin windfall-vero tulisi maksettavaksi.

Ehdotuksen toinen uusi vero olisi ns. solidaarisuusmaksu, joka kohdistettaisiin fossiilisten polttoaineiden alan yritysten verovuoden 2023 voittoihin. Maksua on EU-tasolla perusteltu energiakriisin ylimääräisten voittojen tasaisella leikkaamisella.  Solidaarisuusmaksu olisi uusi 33 prosentin suuruinen väliaikainen vero, jonka verovelvollisia olisivat yritykset, joiden liikevaihdosta yli 75 prosenttia muodostuu raakaöljyn ja kivihiilituotteiden valmistuksesta, jalostettujen öljytuotteiden valmistuksesta sekä maakaasun ja raakaöljyn tuotannosta. Vero kohdistuisi siihen voittoon, jolla verovelvollisen elinkeinotoiminnan tulos ylittää 120 prosenttia sen elinkeinotoiminnan tuloksen keskiarvosta koskien verovuosia 2018–2021.

Edellä mainittuja veroja on tarkoitus soveltaa tuloveron lisäksi, eivätkä ne olisi vähennyskelpoisia tuloverotuksessa. Käytännössä siis nimellinen kokonaisverokanta sähköntuottajien voitoille, jotka ylittävät asetetun kynnysrajan olisi yhteisöveron (20 prosenttia) kanssa 50 prosenttia, ja yrityksille, joiden liikevaihto koostuu valtaosin fossiilisista polttoaineista, 53 prosenttia.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja niitä sovellettaisiin väliaikaisesti verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa. Kuitenkin mikäli verovelvollisen tilikausi ei päättyisi vuoden 2023 aikana tai jos verovelvollinen on hallituksen esityksen antamisen jälkeen muuttanut tilikauttaan siten, että verovuoden 2023 päättymisajankohta on aikaistunut, lakia sovellettaisiin myös poikkeuksellisesti vuodelle 2024 jatkuneeseen tilikauteen.

Windfall-veron keskeiset vaikutukset ja esille nostetut epäkohdat

Hallituksen esityksen luonnokseen tuli sen lausuntokierroksella useita lausuntoja, ja nyt annettuun esitykseen on tehty muutoksia annettujen lausuntojen perusteella. Huolta oli esitetty erityisesti koskien windfall-veron soveltamista puhtaaeen sähkön myyntiin (ilman omaa sähköntuotantoa), sen vaikutuksia Mankala-yhtiöille sekä vaikutuksia vihreille investoinneille ja PPA-sopimuksille.

Osaan näistä kysymyksistä lopullinen hallituksen esitys on tuonut selkeyttä.

Vaikutukset puhtaaseen sähkön myyntiin

Hallituksen esityksen luonnoksen perusteella windfall-vero olisi koskenut kaikkien sähkön vähittäismyyjien voittoja, riippumatta siitä, onko yrityksellä sähköntuotantoa joko itse tai konserninsa tai omistamiensa yhtiöiden kautta. Ehdotusta kritisoitiin sillä perustein, että niille sähkön vähittäismyyjille, joilla ei ole omaa sähköntuotantoa, ei synny vastaavaa hyötyä korkeista energiahinnoista kuin sähkön tuottajille, sillä korkeat sähköfutuurien hinnat heijastuvat yhtä lailla tällaisiin sähkön vähittäismyyjiin kuin kuluttajiin.

Lopullisessa hallituksen esityksessä windfall-veron piiri rajattiin. Verovelvollisten piiriin ei luettaisi sellaisia sähkön vähittäismyyjiä, jotka eivät ole konserniyhteydessä yritykseen, joka omistaa suoraan tai välillisesti osakkeita tai osuuksia sähköntuotantoa harjoittavassa yrityksessä. Täten puhtaasti sähkön myyntiä harjoittavat yritykset on jätetty tämän veron soveltamisalan ulkopuolelle.

Vaikutukset Mankala-yhtiöille

Hallituksen esityksen luonnoksessa ei ollut erityisin perustein otettu huomioon Mankala-yhtiöitä, joissa sähkön tuotanto ja varat ovat Mankala-yhtiöissä, mutta joissa voitot kertyvät yhtiöiden omistajille, jotka myyvät sähköä eteenpäin markkinoille. Hallituksen syksyn talousarvioneuvottelujen pöytäkirjan mukaan Mankala-yhtiöt oli tarkoitus rajata veron ulkopuolelle.

Kuitenkin saatujen lausuntojen perusteella yritysten tasapuolista kohtelua korostaen lopullisessa hallituksen esityksessä windfall-vero tulisi myös sellaisten sähkön jälleenmyyjien maksettaviksi, jotka ovat suoraan tai välillisesti osakkeenomistajia sähkön tuotantoyrityksessä tai kuuluvat tällaisen yhtiön konserniin, ja jotka täten ostavat sähköä markkinahintaa alempaan hintaan. Tämän myötä Mankala-yhtiöiden osakkeenomistajat on tuotu uudessa luonnoksessa myös verovelvollisuuden piiriin.

Kannustimet vihreille investoinneille

Windfall-veron vaikutusta sähköntuotannon investoinneille on kritisoitu siten, että windfall-veron soveltaminen jarruttaa investointihalukkuutta vihreään siirtymään. Hallituksen talousneuvottelujen pöytäkirjaan kirjatiin, että tämä vero tulee määritellä siten, että puhtaan energian investointiedellytykset turvataan. Kuitenkaan hallituksen esityksen luonnoksessa tätä ei käsitelty erikseen.

Esimerkiksi Tanskassa ja Ruotsissa ylituottoja rajataan saman windfall-veron taustalla olevaan EU:n asetukseen perustuvasti tuottokatolla, jossa sähkön markkinahinta ei voi ylittää 180 euroa megawattitunnilta. Suomen hallituksen esityksessä esitetty vero on vaikutuksiltaan tätä laajempi. Britanniassa ylituotolle on asetettu samankaltainen vero kuin Suomessa, mutta vero laskee investointeihin liitännäisesti.

Lopullisen hallituksen esityksen mukaan investoinnit on pyritty huomioimaan nostamalla vuotuista tuottorajaa. Aiemmassa esityksessä vero oli asetettu viiden prosentin voitolle, mutta saatujen lausuntojen perusteella se korotettiin kymmeneen prosenttiin. Esityksen mukaan kymmenen prosentin tuottorajan tarkoituksena olisi mahdollistaa tuotannollisten investointien pääomakustannusta vastaava verovapaa tuotto ja siten välttää negatiivisia kannusteita sähkön tuotannon investointeihin. Hallituksen esityksessä on korostettu, että koska vero on suunniteltu väliaikaiseksi vuodelle 2023, ei sillä katsota olevan merkittävää vaikutusta investointeihin. Varsinaisia investointivähennyksiä esitykseen ei kuitenkaan esimerkiksi sisälly.

Vaikutukset PPA-sopimuksille

Julkisessa keskustelussa on esitetty kysymys siitä, onko käsillä olevassa lakiesityksessä huomioitu pitkäaikaisia sähkönmyyntisopimuksia (PPA-sopimukset). PPA-sopimuksia ei ole otettu erikseen huomioon hallituksen esityksessä, eikä niitä ole rajattu erikseen veron ulkopuolelle. Niiltä osin, kun sopimuksista saatava tuotto ylittää edellä mainitun yleisen rajan, on PPA-sopimuksista saatava tuotto siten verotettavaa tuottoa. Tämä kustannus tulisi siten lähtökohtaisesti maksettavaksi PPA-sopimuksen sähkön tuottajalle, mikäli sopimuksessa ei ole sovittu toisin.

Kaiken kaikkiaan windfall-veroa koskevan lakiesityksen vaikutukset ovat energiayhtiöihin merkittäviä ja sen vaikutukset yrityksen talouteen on syytä analysoida perusteellisesti.

 

Asiantuntijamme seuraavat lakiehdotuksen käsittelyä tiiviisti ja päivittävät tietoa asian etenemisestä.

Lisätietoa antaa