Vertailuun vaikuttavia tietoja ei voi täsmentää – vai voiko?

Light surfaces, LIEKE L-symbol

Hankintayksikkö voi antaa tarjoajalle mahdollisuuden täydentää tai täsmentää tarjoustaan korjaamalla epäolennaisia puutteita, ristiriitoja ja virheitä. Vertailuun vaikuttavia tietoja taas ei pääsääntöisesti voi täsmentää tai täydentää. Markkinaoikeuden tuoreessa ratkaisussa on käsitelty tilannetta, jossa vertailuun vaikuttavan hintatiedon korjaaminen on ollut sallittua.

Hintaliitteen korjaaminen on tietyssä tilanteessa mahdollista

Markkinaoikeuden tuoreessa ratkaisussa MAO:H192/​2021 kyseessä on ollut kilpailullinen neuvottelumenettely, jossa vertailuhinnan painoarvo on ollut 90 prosenttia. Hankintayksikkö on antanut kaikille tarjoajille mahdollisuuden täsmentää tai täydentää tarjoustaan. Tarjousvertailussa ensimmäiseksi ja kolmanneksi tulleiden tarjoajien tarjouksissa on ollut epäselvyyksiä annettujen hintojen osalta. Hankintayksikkö on kuvannut epäselvyyksiä selvityspyynnössään voittaneelle tarjoajalle seuraavasti:

”Ilmeiset kirjoitus- tai viittausvirheet ovat tyypeiltään seuraavat:

– Hinnastopohjassa näkyvä hinta poikkeaa desimaaleiltaan Hinnoittelulomakkeelle annetusta hinnasta [– –]

– Hinnastopohjassa on viitattu virheelliseen Hinnoittelulomakkeen kohtaan [––]

– Hinnastopohjassa on ilmeinen syöttövirhe [– –]

– tarjouksenne Hinnoittelulomakkeessa ilmoitetut arvot on muodostettu kertolaskun tuloksena ilmeisesti käyttäen laskennassa enemmän desimaaleja kuin Hinnastopohjassa on näkyvissä [– –]

– Lisäksi muutamassa tapauksessa (Hinnoittelulomakkeen solut F890, F892, F894, F896, F902) Hinnoittelulomakkeessa ilmoitettu hinta poikkeaa muulla tavalla Hinnastopohjassa ilmoitetusta, ko. kohdassa viitatusta hinnasta. Nämä hinnat on korjattu Hinnastopohjassa ilmoitetun hinnan mukaisiksi.”

Hankintayksikkö on siis itse korjannut virheelliset tiedot, ja sitten pyytänyt selvityspyynnöillä voittanutta sekä kolmanneksi sijoittunutta tarjoajaa muun muassa tarkistamaan hinnoittelulomakkeeseen tehdyt korjaukset. Korjaukset ovat alentaneet voittaneen tarjoajan kokonaishintaa 0,02 prosenttia. Tarjousten vertailussa on käytetty tätä korjattua vertailuhintaa.

Markkinaoikeus toteaa ratkaisussaan, että täsmennyksen vaikutus on ollut hyvin pieni. Voittaneen tarjoajan, ja vastaavasti myös kolmannen tarjoajan, tarjouksen hinnoittelulomakkeeseen on tehty täsmennyksiä, jotka ovat rinnastettavissa lähinnä kirjoitus- tai laskuvirheeseen ja joiden oikea sisältö on ollut pääteltävissä toimitetuista hinnastopohjista. Kun kaikille tarjoajille, joiden tarjouksessa on ollut samantyyppinen epäselvyys, on lisäksi annettu mahdollisuus täsmentää tarjoustaan ja tarjoajia muutoinkin kohdeltu tasapuolisesti, on hankintayksiköllä markkinaoikeuden mukaan ollut oikeus antaa voittaneelle ja kolmanneksi tulleelle tarjoajalle mahdollisuus täsmentää tietoja, jotka ovat vaikuttaneet niiden tarjousten vertailuhintoihin.

Ovatko täsmennyttämistä ja täydennyttämistä koskevat säännöt muuttuneet

Markkinaoikeuden edellä kuvattuun ratkaisuun johtaneena hankintamenettelynä oli ollut kilpailullinen neuvottelumenettely, jossa annettujen tarjousten täsmennyttämistä ja täydennyttämistä koskee oma hankintalain kohtansa 37 § 5 kohta. Markkinaoikeus on kuitenkin käyttänyt kyseisen lainkohdan tulkinta-apuna tarjousten täsmentämistä ja täydentämistä yleisesti koskevan hankintalain 74 §:n 2 momentin esitöitä, joten ratkaisua voidaan soveltaa muissakin hankintamenettelyissä saatujen tarjousten epäselvyyksien käsittelyyn. Markkinaoikeus on tuoreissa ratkaisuissaan MAO:54–58/21 todennut, että tilanteessa, jossa voittanut tarjoaja olisi voittanut myös silloin, jos ei olisi saanut täsmennyspyynnön kohteena olevien tietojen perusteella annettuja laatuvertailupisteitä, ei täsmennyttämisellä ollut ollut vaikutusta hankintamenettelyn lopputulokseen eikä sitä siis ollut tarpeen arvioida. Ratkaisun MAO:H192/​2021 voidaan katsoa olevan linjaltaan jopa sallivampi, sillä markkinaoikeus ei ole kiinnittänyt huomiota siihen, onko täsmennyksen seurauksena tehty muutos vaikuttanut voittaneen tarjoajan sijoittumiseen tarjousvertailussa.

Markkinaoikeuden tuore ratkaisukäytäntö ilmentää siis melko sallivaa linjaa hankintayksiköiden tekemiin täsmennys- ja täydennyspyyntöihin. On syytä kuitenkin huomioida, että hankintayksiköillä ei ole velvollisuutta antaa tarjoajille mahdollisuutta täsmennyksiin tai täydennyksiin, eikä pääsääntö, jonka mukaan vain epäolennaisten puutteiden, ristiriitojen ja virheiden korjaaminen on sallittua, ole muuttunut. Tarjoajat vastaavat edelleen tarjoustensa tarjouspyynnön mukaisuudesta, ja hankintayksiköiden on myös täsmennys- ja täydennyspyyntöjä harkitessaan noudatettava hankintalain 3 §:n mukaisia tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun, avoimuuden ja suhteellisuuden vaatimuksia.

Asiantuntijamme neuvovat julkisten hankintojen haastetilanteissa – huomaa myös maksuttomat webinaarimme

Kun hankintaprosessissa ajaudutaan yllättävään tai haastavaan tilanteeseen, on tärkeintä huolellisesti selvittää toimintavaihtoehdot riskeineen ja tehdä ratkaisuista harkittu ja hyvin perusteltu päätös. Asiantuntijoillamme on kattava kokemus julkisista hankinnoista ja kilpailutusprosessin suunnittelusta sekä läpiviennistä markkinaoikeuskäsittelyihin ja autamme hankintakiemuroissa mielellämme. Syksyn 2021 hankintawebinaariemme aiheina ovat sote-uudistus, erityisalojen hankinnat konserniyhteydessä tai yhteistyössä sekä tarjouksen sitovuus ja voimassaolo. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoa antaa