Oikkarinäkökulma: Harjoitteluohjelmien arvolupausten toteutuminen

clouds

Lieke hakee kolme kertaa vuodessa oikeustieteen opiskelijoita Trainee- ja Associate Trainee -harjoitteluohjelmiin. Harjoittelujakso Liekkeellä tarjoaa loistavan mahdollisuuden päästä kokeilemaan asianajomaailmassa työskentelyä sekä mahdollisuuden kerryttää käytännön kokemusta liikejuridiikan monipuolisista tehtävistä.

Lieke pyrkii tarjoamaan harjoittelijoille mahdollisimman monipuolisen ja onnistuneen harjoittelujakson. Onnistuneen harjoittelujakson takaamiseksi Lieke antaa harjoittelujaksoilleen 6 arvolupausta:

 1. Harjoittelijamme pääsevät nopeasti osaksi Liekkeen tiimiä. Otamme uudet harjoittelijamme vastaan lämmöllä ja mielenkiinnolla. Tuemme harjoittelijatiimin yhteishengen muodostumista ja yhteistyötä.
 2. Perehdytämme harjoittelijamme hyvin ja luomme matalan kynnyksen kysyä ja saada neuvoa. Pidämme huolta siitä, että harjoittelijoillamme on oma foorumi, jossa voi esittää kysymyksiä ja käydä vapaata keskustelua harjoitteluohjelmista vastaavien henkilöiden kanssa.
 3. Trainee-harjoittelijamme työskentelevät heti perehdytyksen jälkeen vaihtelevien juridisten avustavien tehtävien parissa. Associate Trainee -harjoittelijamme työskentelevät laajasti avustavissa oikeudellisissa tehtävissä läpi fokus- ja palvelualueidemme.
 4. Harjoittelijamme saavat työstään palautetta. Palautetta kerätään stukturoidummin kaksi kertaa harjoittelun aikana. Onnistumisia ja kehityssuuntia käydään läpi yhdessä oman tutorin kanssa. Saadun palautteen perusteella harjoittelijan on mahdollista kehittää omaa ammatti- ja työskentelyosaamistaan.
 5. Meillä on mahdollista päästä tekemään haastavampiakin tehtäviä oman osaamisen ja mielenkiinnon perusteella.
 6. Jokainen harjoittelijamme saa oman nimetyn juristitutorin, jonka kanssa tavataan ja pidetään yhteyttä läpi koko harjoittelun.

Tässä blogitekstissä Liekkeellä 8 kuukautta Trainee-harjoittelijana työskennellyt Helmi ja hänen juristitutorinaan toiminut Mikael kertovat omakohtaisten kokemustensa perusteella, miten arvolupaukset ovat toteutuneet harjoittelujakson aikana sekä toisaalta juristitutorin näkökulmasta, miten arvolupaukset pyritään täyttämään toimistossamme.

Arvolupausten toteutuminen Trainee Helmin näkökulmasta

 1. Yhteishengen luominen. ”Ensimmäisenä työpäivänä harjoittelijat otettiin iloisesti vastaan. Pääsin tutustumaan päivän aikana toimistoon ja muihin harjoittelijoihin. Yhteisessä aamupalatilaisuudessa tapasin myös toimiston asiantuntijoita. Harjoittelijatiimillä on ollut loistava yhteishenki koko harjoittelujakson ajan. Yhteishengen muodostumista on tukenut muun muassa yhteiset lounashetket, harjoittelijoiden virkistystapahtumat sekä yhteistyön tekeminen kiireisimmissä ja haastavimmissa työtehtävissä.”
 2. Perehdytys. ”Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta asianajotoimistossa työskentelystä ennen Liekkeen Trainee-harjoittelua. Koen, että sain ensimmäisten työpäivien perehdytyksissä hyvän kuvan siitä, mitä tuleva harjoittelujakso pitää sisällään ja sain riittävät valmiudet työtehtävien aloittamiselle. Perehdytysohjelmassa käytiin läpi muun muassa laitteiden käyttöä, toimiston yleisiä asioita sekä tyypillisiä työtehtäviä.”
 3. Monipuoliset työtehtävät.Pidin paljon siitä, että jo ensimmäisellä viikolla sain tarttua työtehtäviin ja perehdytystä tuki ja täydensi hyvin se, että opittua pääsi kokeilemaan käytännössä. Oli mukava huomata, että asiantuntijat eri praktiikoista antoivat nopeasti uusille harjoittelijoille mielenkiintoisia ja vaihtelevia juridisia tehtäviä.”
 4. Palaute työstä. ”Toisinaan yksittäisestä työtehtävästä saatava palaute vaatii harjoittelijan oma-aloitteisuutta – työtehtävän onnistumisesta voi käydä juttelemassa matalalla kynnyksellä suoraan asiantuntijan kanssa. Pidemmistä käännöstöistä on pidetty erillisiä palautekeskusteluja. Harjoitteluohjelmaan kuuluu palautteen kerääminen strukturoidumman prosessin kautta kaksi kertaa harjoittelun aikana. Harjoittelija saa itse valita, keneltä tahtoo palautteen. Saatu palaute käydään läpi oman tutorin kanssa.”
 5. Mielenkiinnonkohteiden huomioiminen.Harjoittelijat saavat jakaa keskenään työtehtävät, joten omia vahvuuksia ja kiinnostuksia voi tuoda hyvin esiin. Lisäksi itseä kiinnostavan praktiikan asiantuntijoille on voinut ilmaista omia kiinnostuksen kohteita ja esimerkiksi toiveita päästä isompiin projekteihin mukaan.”
 6. Juristitutor. ”Tutor on juristikontakti, jonka puoleen voi aina kääntyä mieltä askarruttavissa kysymyksissä. Olemme pitäneet tutorini kanssa tutortapaamisia säännöllisesti läpi koko harjoittelun. Tutor on tuonut ehdottomasti lisäarvoa harjoittelujaksolle!

Arvolupaukset ovat kokonaisuudessaan toteutuneet harjoittelujaksollani erinomaisesti.”

Juristitutor harjoittelijan tukena koko harjoittelujakson ajan

”Juristitutorina toimimisessa mielekästä on ollut erityisesti se, että se tarjoaa mahdollisuuden päästä edesauttamaan sitä, että harjoittelujakso muodostuu harjoittelijalle mahdollisimman mielekkääksi ja onnistuneeksi kokemukseksi. Samalla juristitutorina toiminen antaa tilaisuuden jakaa harjoittelijalle omaa tietotaitoaan sekä kokemusta asianajomaailmasta”, kertoo tutorina toimiva Mikael.

”Tärkeäksi tehtäväksi muodostuu myös arvolupausten toteutumisen edistäminen. Tärkeimpänä tehtävänä heti harjoittelun ensimmäisten päivien aikana onkin päästä tutustumaan tutoroitavaan, jotta harjoittelija pääsee kiinteästi osaksi mahtavaa työyhteisöämme ja hän pystyy matalalla kynnyksellä esittämään askarruttavia kysymyksiä. Tässä oivana apuvälineenä toimivatkin esimerkiksi yhteiset lounashetket ja mahdolliset virkistystapahtumat.

Oleellista on myös se, että harjoittelujakso todellisuudessa muodostuu harjoittelijalle ammatillista lisäarvoa tuottavaksi kokemukseksi. Asianajomaailman toimintatavoista saatavan tärkeän kokemuksen lisäksi merkityksellistä on, että harjoittelija pääsee avustamaan toimeksiantotyössä heti harjoittelujakson alusta alkaen sekä seuraamaan erilaisten toimeksiantojen elinkaarta. Toisaalta myös riittävän haastavat tehtävät ja asiantuntijoiden antama kehittävä palaute ovat tärkeässä osassa, jotta harjoittelija pääsee vahvistamaan ja hiomaan omia taitojaan.

Juristitutorin tehtävänä onkin heti ensimmäisistä päivistä alkaen pyrkiä ottamaan tutoroitava avustamaan erilaisissa toimeksiannoissa sekä tarjoamaan mielekkäitä ja tarpeeksi haastavia työtehtäviä. Praktiikkarajojen yli kerättävä ja säännöllisissä palautekeskusteluissa läpikäytävä palaute ovat erittäin arvokasta tietoa harjoittelijalle oman ammatillisen osaamisen kehittämisessä.

Tutoroitavilta on ollut mukava kuulla, että Lieke on onnistunut täyttämään arvolupauksensa erittäin onnistuneesti ja harjoittelujakso on ollut mielekäs ja ennakko-odotukset täyttävä kokemus.”