Euroopan komissio on antanut näkemyksensä jätteenpoltosta syntyvän hiilidioksidin hyödyntämiseen RFNBO-polttoaineiden tuotannossa

Light surfaces, LIEKE L-symbol

Euroopan komissio on julkaissut 26.7.2023 päivätyn Q&A-asiakirjan, jossa komissio vastaa markkinaosapuolilta saatuihin kysymyksiin koskien muuta kuin biologista alkuperää olevien polttoaineiden (RFNBO) delegoituja säädöksiä[1]. Vastauksilla ei ole oikeudellista sitovuutta ja komissio toteaa säädöstyön olevan jatkuva prosessi.

Komissio on Q&A:ssa vastannut kysymyksiin yhdyskuntajätteen polttamisesta syntyvän hiilidioksidin hyödyntämisestä RFNBO:n tuotannossa. Voimassa olevassa regulaatiossa asiaa ei ole suoraan käsitelty, joten nyt annetut vastaukset ovat keskeisiä Suomen vihreän siirtymän kannalta. Suomen suhteellisen suuri jätteenpolttokapasiteetti mahdollistaisi laajamittaisen vedyntuotannon integroinnin jätevoimalaitoksiin, jos jätteenpoltosta syntyvää hiilidioksidia voitaisiin hyödyntää uusiutuvan vedyn eli RFNBO:n tuotannossa RED-direktiivin[2] ja RFNBO:n delegoitujen säädöksien mukaisesti.

Jätteenpoltosta syntyvä hiilidioksidi ei ole tällä hetkellä päästökaupan piirissä, jolloin komission mukaan jätteenpoltosta syntyvää hiilidioksidia ei voida automaattisesti katsoa hyväksyttäväksi hiilidioksidin lähteeksi. Hiilidioksidi, joka on peräisin biogeenisen jätteen polttamisesta, olisi hyväksyttävä hiilidioksidin lähde. Biogeenisen jätteen osuus poltettavasta jätteestä voitaisiin osoittaa RED-direktiivin mukaisella massataseella. Jätteenpolton odotetaan siirtyvän Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan esityksen mukaisesti vuonna 2028 päästökaupan piiriin.

Näin ollen biogeenisen jätteenpolton osuudesta syntyvää hiilidioksidia voitaisiin komission vastauksien perusteella hyödyntää RFNBO:n tuotannossa jo nyt, ja jätteenpoltosta syntyvää hiilidioksidia kokonaisuudessaan sen siirtyessä päästökaupan piiriin mahdollisesti vuonna 2028.

 

[1] Komission delegoitu asetus (EU) 2023/1184 ja Komission delegoitu asetus (EU) 2023/1185

[2] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001

Lisätietoa antaa